{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

HOE VERLOOPT UW ADVIESRAAD?

 

DUURTIJD VAN EEN KMO ADVIESRAAD
 

Een KMO Adviesraad wordt opgericht voor een reeks van vier vergaderingen (drie adviseurs) of zes vergaderingen (twee adviseurs). Hierna gebeurt een evaluatie. De KMO kan dan de werking verder zetten met een vervolgovereenkomst voor een nieuwe reeks vergaderingen.

Naargelang de behoefte kan de ondernemer beslissen om na 8 of 12 vergaderingen door te starten met een nieuwe KMO Adviesraad. Met hetzelfde team adviseurs of met een wijziging van het team. 

 

Vergaderfrequentie

De vergaderingen worden ingepland in onderling overleg tussen de ondernemer en de adviseurs. Naargelang de agenda en de behoefte van de KMO worden er om de 2 à 3 maanden vergaderingen voorzien.

 

Jaarplanning

U stelt bij de opstart van de KMO Adviesraad een jaarplanning op en bepaalt ook welke agendapunten behandeld worden.

 

Agenda

Elke adviesraad verloopt volgens een agenda die 14 dagen van tevoren wordt opgestuurd. De agenda heeft ook aandacht voor de feedback over eerder besproken onderwerpen.

 

Documentatie

Samen met de agenda wordt de relevante documentatie opgestuurd naar alle leden van de adviesraad. Zo kan iedereen zich degelijk voorbereiden op de adviesraad.

 

Leiding van de adviesraad

U neemt best de leiding van de adviesraad. U stelt de agendapunten voor en modereert de vergadering.

 

Collegiaal overleg

In de adviesraad heerst een opendebatcultuur. Samen formuleert u de adviezen na overleg. Bereikt u geen eensgezindheid, dan herneemt het advies de verschillende standpunten.

 

Verslag

Van elke adviesraad maakt u een beknopt verslag op. Dit rapporteert kort de geformuleerde adviezen en de gesuggereerde acties.
 

 

SUCCESFACTOREN VOOR EEN GOEDE WERKING
 

Bezint vooraleer u begint

De oprichting van een adviesraad is vrijwillig maar niet vrijblijvend. U moet bereid zijn rekenschap te geven over uw bedrijfsaanpak. Hoewel het maar om advies gaat, verantwoordt u ook best de opvolging van de voorstellen.
 

Volledige informatie en vertrouwelijkheid

De leden van de adviesraad beschikken over volledige en betrouwbare bedrijfsinformatie om met kennis van zaken te kunnen adviseren. Zowel de adviezen, het voorafgaand overleg en alle inlichtingen over de uitvoering van de adviesopdracht, is vertrouwelijke informatie voor alle leden van de adviesraad.
 

Maak goede afspraken

UNIZO ontwikkelde een modelovereenkomst die bij de oprichting van een adviesraad kan worden ondertekend. Dit contract verbindt de leden van de adviesraad tot de naleving van de essentiële voorwaarden van de adviesraad.

 

Geef de adviesraad een plaats in uw organisatie

Het is aan te raden om de plaats en de functie van de adviesraad in uw KMO bekend te maken. Het bestuur van de KMO beslist hoe de oprichting en werking van de adviesraad wordt gecommuniceerd aan de aandeelhouders, de stakeholders en andere belanghebbenden. Ook de afspraken rond de communicatie over de adviesraad, bespreekt u met de externe leden van de adviesraad.

 

 

 


IS EEN KMO-ADVIESRAAD IETS VOOR MIJN BEDRIJF ?
Contacteer me om dit samen te bekijken.

Een initiatief van

UNIZO vzw

Partners in KMO-advies