{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

HOE VERLOOPT UW ADVIESRAAD?

 

Vergaderfrequentie

De adviesraad vergadert vier maal per jaar. Dit garandeert de betrokkenheid van de leden en de continuïteit van de besproken thema’s.

 

Jaarplanning

U stelt bij de opstart van de KMO Adviesraad een jaarplanning op en bepaalt ook welke agendapunten behandeld worden.

 

Agenda

Elke adviesraad verloopt volgens een agenda die 14 dagen van tevoren wordt opgestuurd. De agenda heeft ook aandacht voor de feedback over eerder besproken onderwerpen.

 

Documentatie

Samen met de agenda wordt de relevante documentatie opgestuurd naar alle leden van de adviesraad. Zo kan iedereen zich degelijk voorbereiden op de adviesraad.

 

Leiding van de adviesraad

U neemt best de leiding van de adviesraad. U stelt de agendapunten voor en modereert de vergadering.

 

Collegiaal overleg

In de adviesraad heerst een opendebatcultuur. Samen formuleert u de adviezen na overleg. Bereikt u geen eensgezindheid, dan herneemt het advies de verschillende standpunten.

 

Verslag

Van elke adviesraad maakt u een beknopt verslag op. Dit rapporteert kort de geformuleerde adviezen en de gesuggereerde acties.

 

 

SUCCESFACTOREN VOOR EEN GOEDE WERKING
 

Bezint vooraleer u begint

De oprichting van een adviesraad is vrijwillig maar niet vrijblijvend. U moet bereid zijn rekenschap te geven over uw bedrijfsaanpak. Hoewel het maar om advies gaat, verantwoordt u ook best de opvolging van de voorstellen.
 

Volledige informatie en vertrouwelijkheid

De leden van de adviesraad beschikken over volledige en betrouwbare bedrijfsinformatie om met kennis van zaken te kunnen adviseren. Zowel de adviezen, het voorafgaand overleg en alle inlichtingen over de uitvoering van de adviesopdracht, is vertrouwelijke informatie voor alle leden van de adviesraad.
 

Maak goede afspraken

UNIZO ontwikkelde een modelovereenkomst die bij de oprichting van een adviesraad kan worden ondertekend. Dit contract verbindt de leden van de adviesraad tot de naleving van de essentiële voorwaarden van de adviesraad.

 

Geef de adviesraad een plaats in uw organisatie

Het is aan te raden om de plaats en de functie van de adviesraad in uw KMO bekend te maken. Het bestuur van de KMO beslist hoe de oprichting en werking van de adviesraad wordt gecommuniceerd aan de aandeelhouders, de stakeholders en andere belanghebbenden. Ook de afspraken rond de communicatie over de adviesraad, bespreekt u met de externe leden van de adviesraad.

 

DUURTIJD VAN EEN KMO ADVIESRAAD
 

Een KMO Adviesraad komt elk kwartaal samen en wordt voor een periode van twee jaar opgericht. Hierna gebeurt een evaluatie.

Uit de ervaring van UNIZO blijkt dat het twee jaar duurt vooraleer een KMO Adviesraad goed begint te functioneren. Concreet wil dit zeggen dat zowel de adviseurs-experts als de ondernemer een engagement van twee jaar aangaan. Daarna zijn er volgende mogelijkheden:

U gaat verder met een KMO Adviesraad met dezelfde personen of eventueel gewijzigd in functie van nieuwe behoeften in beleidsdomeinen.

U stopt de adviesraad en overweegt om een actieve Raad van Bestuur op te richten.

U stopt met de adviesraad omdat u zich nu sterk genoeg voelt om uw bedrijf verder te leiden en te laten groeien.

In al die gevallen kunt u rekenen op de expertise van UNIZO om u verder te begeleiden en de juiste beslissing te nemen.


IS EEN KMO-ADVIESRAAD IETS VOOR MIJN BEDRIJF ?
Contacteer me om dit samen te bekijken.

Een initiatief van

UNIZO vzw

Partners in KMO-advies